دکتر بابک پاکبین فارغ التحصیل مقطع دکتری بهداشت مواد غذایی ار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هم اکنون به عنوان مدرس، محقق و پژوهشگر مدعو دانشگاه مشغول به فغالیت می باشد. حوزه ی تخصصی ایشان شناسایی و ژنتیک باکتری های پاتوژن در مواد غذایی و کاربرد میکروب ها و ترکیبات عملگرا در مواد غذایی است. و تاکنون پژوهش ها، مقالات داخلی و خارجی بسیاری نگاشته است.